Nomas tiesību izsole nomas objektiem kafejnīcas/bāra pakalpojumu sniegšanai.

SIA "Dzintaru koncertzāle" paziņo, ka tiek izsludināta pirmā rakstiskā nomas tiesību izsole nomas objektam (vietas no Nr.1 līdz Nr.6) kafejnīcas/bāra pakalpojumu sniegšanai:

vieta Nr. 1 - Turaidas iela 1, kadastra Nr 13000091901, platība ap 200 m2
vieta Nr. 2 - Turaidas iela 1, kadastra Nr. 13000091901, platība ap 35 m2
vieta Nr. 3 - Turaidas iela 1, kadastra Nr. 13000091901, platība ap 54 m2
vieta Nr. 4 - Turaidas iela 1, kadastra Nr. 13000091901010, platība 301.2 m2
vieta Nr. 5 - pludmales nogabals Nr.1 ap 120 m no Turaidas ielas Rūjienas ielas virzienā saskaņā ar nogabala plānu, platība 3802 m2
vieta Nr.6 - pludmales nogabals Nr. 2:
- 1. daļa no Turaidas ielas līdz Kaudzīšu ielai, platība 2251 m2
- 2. daļa no Kaudzīšu ielas līdz Viktorijas ielai, platība 1964 m2.

Kopējā Nomas objekta (vietu no Nr.1 līdz Nr.6) sākuma nosacītā nomas maksa 25 173,33 EUR (divdesmit pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs eiro, 33 centi) bez PVN. Izsoles reģistrācijas maksa ir 300.00 EUR un drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas 2517.33 EUR jāiemaksā SIA „Dzintaru koncertzāle", vienotais reģistrācijas Nr. 40003378932, norēķinu kontā Nr. LV42UNLA0010009467685, AS "SEB banka", kods UNLALV2X.

Nomas tiesību izsoles pieteikumi tiks atvērti 2016. gada 8. aprīlī, plkst. 16.00 SIA "Dzintaru koncertzāle" birojā Turaidas ielā 1 Jūrmalā.

Pasūtītājs SIA "Dzintaru koncertzāle"
Procedūras veids Atklāta
Kontaktpersona Kristīne Pētersone
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67762092
Kontaktpersonas e-pasta adrese info@dzintarukoncertzale.lv
Publicēts 24.02.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.04.2016 15:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Uzvarētājs - SIA “Accademia”


Uzvarētāja iesniegtā piedāvājuma cena - EUR 56 700.00 (piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) bez PVN par vienu sezonu/gadu. 

Kopēja summa par 2 gadiem - EUR 113 400.00 (simt trīspadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi) bez PVN. 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE