Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoli

Iznomājamais objekts – nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā daļa, kas sastāv no kantora ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 001  181,30 m2 platībā, 2 palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 002 36,20 m2 platībā, 1300 021 0301 007  36,90 m2 platībā, noliktavas ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 003  8,80 m2 platībā, 1300 021 0301 004  10,40 m2 platībā, 1300 021 0301 005  117,20 m2 platībā, 1300 021 0301 006  9,10 m2 platībā, materiālu pieņemšanas punkta ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 008  48,90 m2 platībā, uzrauga namiņa ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 009  7,20 m2 platībā, 2 nojumēm ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 010  508,40 m2 platībā, 1300 021 0301 011 189 m2 platībā un zemesgabala daļas 4116 m2 platībā (turpmāk – Iznomājamais objekts).

Iznomāšanas mērķis – atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā atļautajam izmantošanas veidam.

Iznomājamā objekta iznomāšanas veids -  mutiska izsole ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi.  Izsoles solis – 18,00 EUR (astoņpadsmit euro).

Iznomājamā objekta ikmēneša nosacītās nomas maksas sākumcena -  186,66 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Maksimālais iznomāšanas termiņš - Trīs gadi.

Informācija par Iznomājamo objektu - Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 10.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 0301, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 un skatītāju tribīnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 012, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.4094. Uz zemesgabala atrodas ēkas (būves) ar administratīvo adresi Skrundas iela 1, Jūrmala.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 3.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Skrundas ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 521 0301, kas sastāv no kantora ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 001, divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 002 un 1300 021 0301 007, četrām noliktavas ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 003, 1300 021 0301 004, 1300 021 0301 005 un 1300 021 0301 006,  materiālu pieņemšanas punkta ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 008, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069901. Uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā nereģistrētas ēkas (būves): uzrauga namiņš ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 009, divas nojumes ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 010 un 1300 021 0301 011.

Zemesgabala Skolas ielā 5, Jūrmalā, ar kopējo platību 53829 m2 kadastrālā vērtība 2016.gada 1.janvārī ir 185771 EUR.

Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles pretendentu pieteikšanās - Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā,  ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms pretendentu atlases dienas, t.i. līdz 2016.gada 28.jūnijam plkst.17.00,  iesniedz  šādus dokumentus:

- pieteikumu dalībai izsolē;

- drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

- Uzņēmumu reģistra izziņas oriģinālu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, par pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesībām;

- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Iznomājamā objekta nomas tiesību izsolē;

- nomas laikā plānotās darbības Iznomājamajā objektā.

 

Iznomājamā objekta nomas tiesību pretendentu atlases un izsoles laiks un vieta - nomas tiesību izsole notiks 2016.gada 5.jūlijā,  Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā zālē, plkst.10.00.

Ar Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā 465.kabinetā un šeit.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 05.07.2016 10:00
Kontaktpersona Sandra Brauere
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093864
Kontaktpersonas e-pasta adrese sandra.brauere@jurmala.lv
Publicēts 06.06.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 28.06.2016 17:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE