Par nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā nomas tiesību izsoli

Iznomājamais objekts – nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā, kas sastāv no operatoru ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 011 93,30 m2 platībā un zemesgabala 9066 m2 platībā (turpmāk – Iznomājamais objekts).

Iznomāšanas mērķis – atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā atļautajam izmantošanas veidam.

Iznomājamā objekta iznomāšanas veids -  mutiska izsole ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi.  Izsoles solis – 37,00 EUR (trīsdesmit septiņi euro).

Iznomājamā objekta ikmēneša nosacītās nomas maksas sākumcena -  370,18 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Maksimālais iznomāšanas termiņš - Pieci gadi.

Informācija par Iznomājamo objektu - Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 1.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Salas ielā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 3903, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 un operatoru ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 011, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.1701.

Zemesgabala Salas ielā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 9066 m2 kadastrālā vērtība 2016.gada 1.janvārī ir 3540 EUR.

Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles pretendentu pieteikšanās - Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā,  ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms pretendentu atlases dienas, t.i. līdz 2016.gada 28.jūnijam plkst.17.00,  iesniedz  šādus dokumentus:

- pieteikumu dalībai izsolē;

- drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

- izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošu dokumentu;

- Uzņēmumu reģistra izziņas oriģinālu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, par pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesībām;

- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Iznomājamā objekta nomas tiesību izsolē;

- nomas laikā plānotās darbības Iznomājamajā objektā.

 

Iznomājamā objekta nomas tiesību pretendentu atlases un izsoles laiks un vieta - nomas tiesību izsole notiks 2016.gada 5.jūlijā,  Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā zālē, plkst.10.00.

Ar Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā 465.kabinetā un šeit.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 05.07.2016 10:00
Kontaktpersona Sandra Brauere
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093864
Kontaktpersonas e-pasta adrese sandra.brauere@jurmala.lv
Publicēts 06.06.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 28.06.2016 17:00
Statuss
Pabeigta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE