Par neapdz. telpu Nr.1A, Asaru prospektā 2,Jūrmalā atsavināšanu

http://172.16.2.14/docs/j16/l/j160460.htmJūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošas neapdzīvojamās telpas Nr.1A, Asaru prospektā 2, Jūrmalā, 271,7 m2 platībā un kopīpašuma 2717/4911 domājamās daļas no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000163112007.

Pirmās izsoles sākumcena - 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro). Izsoles solis – 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 4 000 EUR (četri tūkstoši euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par neapdzīvojamo telpu pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu - nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem.

Izsole notiks 2016.gada 27.jūlijā plkst. 14.30 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 23.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 27.07.2016 14:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 17.06.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 23.07.2016 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE