Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums - neapbūvēts zemesgabals Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, kopējā platība 2473 m2.

Trešās izsoles sākumcena – 136052 EUR (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši piecdesmit divi euro). Izsoles solis – 6803 EUR (seši tūkstoši astoņi simti trīs euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no trešās izsoles sākumcenas – 13605,20 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti pieci euro un 20 euro centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu - 12 (divpadsmit) mēnešu laikā.

Izsole notiks 2016.gada 24.augustā plkst.15:30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 19.augusta plkst.16:00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 24.08.2016 15:30
Kontaktpersona Inga Lindamane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 17.06.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 19.08.2016 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE