Par nekustamā īpašuma Karogu ielā 17, Jūrmalā atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Karogu ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0901, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 026 0901), kopējā platība 2860 m2, viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 001), kopēja platība 42,5 m2, šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 003), kopējā platība 20,9 m2, pagraba (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 004), kopējā platība 9,6 m2 un nojumes (kadastra apzīmējums 1300 026 0901 006), kopējā platība 16,9 m2.

Trešās izsoles sākumcena – 19800 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro). Izsoles solis – 1386 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit seši euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas – 1980 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2016.gada 14.decembrī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 9.decembra plkst.16.00.

Izsoles noteikumi: SKATĪT

 

Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.12.2016 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 01.11.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 09.12.2016 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoles rezultāts

Lēmuma pieņemšanas datums 12.01.2017
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE