Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šosejā 13 Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4047, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2, ar kopējo platību 23,53 m2, kopīpašuma 2353/21105 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un ar to funkcionāli saistītām būvēm -  diviem šķūņiem (kadastra apzīmējumi  1300 021 3609 002, 1300 021 3609 003)  un zemes (kadastra Nr.1300 021 2609), kuras kopējā platība ir 1512 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 5414 EUR (pieci tūkstoši četri simti četrpadsmit euro). Izsoles solis –379 EUR apmērā (trīs simti septiņdesmit deviņi euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 541,40 EUR (pieci simti četri desmit viens euro un 40 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2017.gada 15.februārī plkst.15.20 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2017.gada 10.februārim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093990, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 15.02.2017 15:20
Kontaktpersona Kristīne Ķipsna
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093990; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese kristine.kipsna@jurmala.lv
Publicēts 07.12.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 10.02.2017 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoles rezultāts

Lēmuma pieņemšanas datums 28.03.2017
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE