Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 4447, kas sastāv no dzīvokļa Nr.10, ar kopējo platību 42,6 m2, kopīpašuma 4260/47500 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un ar to funkcionāli saistīto būvi – šķūņi, kadastra apzīmējums 1300 020 718 007.

Pirmās izsoles sākumcena 7100 EUR EUR (septiņi tūkstoši viens simts euro). Izsoles solis 497 EUR (četri simti deviņdesmit septiņi euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas 710 EUR (septiņi simti desmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2017.gada 15.februārī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2017.gada 10.februārim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093990, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 15.02.2017 16:20
Kontaktpersona Kristīne Ķipsna
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093990; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese kristine.kipsna@jurmala.lv
Publicēts 07.12.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 10.02.2017 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoles rezultāts

Lēmuma pieņemšanas datums 28.03.2017
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE