Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4150, kopējā platība 15,2 m2, kas sastāda 1520/6050 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 13000074808002.

Pirmās izsoles sākumcena -  1820 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit euro). Izsoles solis – 182 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro). Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR (septiņdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 182 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par neapdzīvojamo telpu pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2017.gada 15.februārī plkst. 16.20 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2017.gada 10.februārim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 15.02.2017 16:20
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.12.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 10.02.2017 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE