Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 4651,  kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.700, kopējā platība 76,80 m2, kopīpašuma 7680/29780 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm – 2 šķūņiem ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1401 006 un 1300 005 1401 010, kopīpašuma 7680/29780 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 005 1401, kura kopējā platība ir 2347 m2.

Izsoles sākumcena 22124 EUR. Izsoles solis 1549 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 2212,40 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķins par nekustamā īpašuma pirkumu veicams viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 31.janvārī plkst.15:30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2018.gada 26.janvāra plkst. 16:00.

Izsoles noteikum SKATĪT. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 31.01.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 24.11.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 26.01.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE