Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0701, ar kopējo platību 6451 m2 (uz zemesgabala atrodas mežaudze 4600 m2 platībā).

Pirmās izsoles sākumcena -  1768918 EUR (viens miljons septiņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro). Izsoles solis – 88 446 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 176891,80 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķins par nekustamā īpašuma pirkumu veicams ar tūlītēju samaksu - viena mēneša laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2018.gada 14.februārī plkst.15:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2018.gada 9.februāra plkst. 16:00.

Izsoles noteikumi SKATĪT. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.02.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 18.12.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 09.02.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE