Dzīvokaļa īpašums Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3025, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 24 m2 un tam piekrītošās kopīpašuma 2400/23800 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8012 001, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm, trīs šķūņiem ar kadastra apzīmējumiem –1300 021 8012 003, 1300 021 8012 004,  1300 021 8012 005 un kopīpašuma 2400/23800 domājamām daļām no zemesgabala, kuras kopējā platība ir 2017 m2 un  šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8012 002.

Pirmās izsoles sākumcena 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro).

Izsoles solis 450 EUR (četri simti piecdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR (septiņdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas 450 EUR (četri simti piecdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 4.aprīlī plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 29.martam plkst.15.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit.

 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 04.04.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 21.02.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 29.03.2018 15:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL216

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE