Dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3947, kas sastāv no dzīvokļa Nr.41 ar kopējo platību 42,6 m2 un kopīpašuma 4260/283140 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0810.

Pirmās izsoles sākumcena 16700 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).

Izsoles solis 1169 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas 1670 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 11.aprīlī plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.04.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 06.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.04.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE