Dzīvokļa īpašuma Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0618, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 54,8 m2, kopīpašuma 5320/1226930 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 0201104001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1104.

Pirmās izsoles sākumcena 20200 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti euro).

Izsoles solis 1414 EUR (viens tūkstotis četri simti četrpadsmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas 2020 EUR (divi tūkstoši divdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 11.aprīlī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.04.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 06.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.04.2018 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL84

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE