Zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Rankas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6506, kopējā platība 831  m2.

Trešās izsoles sākumcena 91740 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit euro).

Izsoles solis 6422 EUR  (seši tūkstoši četri simti divdesmit divi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 9174 EUR (deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Zemesgabals tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā no izsoles dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz 12 mēnešiem.

Izsole notiks 2018.gada 11.aprīlī plkst.16.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.04.2018 16:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 06.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.04.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE