Dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1775, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 57,7 m2; kopīpašuma 5810/21090 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 13000264103001; kopīpašuma 5810/21090 domājamām daļām no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 4103 004; kopīpašuma 220/1401 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4103, kura kopējā platība ir 1401 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 6039 EUR (seši tūkstoši trīsdesmit deviņi euro).

Izsoles solis 423 EUR (četri simti divdesmit trīs euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 603,90 EUR (seši simti trīs euro un 90 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 11.jūlijā plkst.14:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.jūlijam plkst.16.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.07.2018 14:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.07.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE