Dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7879, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 48,9 m2; kopīpašuma 489/3738 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 13000264103001; kopīpašuma 489/24259 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 13000061403010, 13000061403 011, 13000061403016, 13000061403017, 13000061403018, 13000061403019 un 13000061403021.

Pirmās izsoles sākumcena 15500 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti euro).

Izsoles solis 1085 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit pieci euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1550 EUR  (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro),  jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 11.jūlijā plkst.14.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.07.2018 14:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.07.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE