Dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7828, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 30,5 m2; kopīpašuma 3050/31540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 13000050401001; kopīpašuma 3050/31540 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 13000050401002, 1300 0050401003, 13000050401004, 13000050401005, 13000050401006, 13000050401 009, 13000050401010; kopīpašuma 3050/34890 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0401, kura kopējā platība ir 3137 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 7000 EUR (septiņi tūkstoši euro).

Izsoles solis 490 EUR (četri simti deviņdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 700 EUR (septiņi simti euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 11.jūlijā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.07.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.07.2018 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL385

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE