Dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2936, sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 41,4 m2; kopīpašuma 4140/43360 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 13000219507001; kopīpašuma 4140/43360 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9507 004 un 13000219507006; kopīpašuma 4140/43360 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9507, kura kopējā platība ir 2454 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 6550 EUR (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit euro).

Izsoles solis 459 EUR (četri simti piecdesmit deviņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 655 EUR (seši simti piecdesmit pieci euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 11.jūlijā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.07.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.07.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE