Dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7817, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 28,9 m2; kopīpašuma 2890/12380 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8510 001; kopīpašuma 2890/12380 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 8510 002 un 1300 014 8510 003; kopīpašuma 2890/12380 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8510, kura kopējā platība ir 1608 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 12300 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti euro).

Izsoles solis 861 EUR (astoņi simti sešdesmit viens euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1230 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 17.jūlijā plkst.14.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 17.07.2018 14:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.07.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE