Dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1672, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 37,6 m2; kopīpašuma 3760/24540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404 001; kopīpašuma 3760/24540 domājamām daļām no palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404 002; kopīpašuma 3760/24540 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404, kura kopējā platība ir 904 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles solis 380 EUR (trīs simti astoņdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 380 EUR (trīs simti astoņdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 14.jūlijā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 17.07.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.07.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE