Dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8035, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 25,3 m2; kopīpašuma 2530/18500 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5709 001; kopīpašuma 2530/18500 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5709, kura kopējā platība ir 1090 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro).

Izsoles solis 270 EUR (divi simti septiņdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 270 EUR (divi simti septiņdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 18.jūlijā plkst.14.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 18.07.2018 14:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.07.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE