Dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7800, kas sastāv no dzīvokļa Nr.12 ar kopējo platību 37,4 m2; kopīpašuma 3740/53880 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8108 002; kopīpašuma 3740/53880 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 8108 004, 1300 021 8108 005, 1300 021 8108 008, 1300 021 8108 009, 1300 021 8108 010, 1300 021 8108 011 un 1300 021 8108 012; kopīpašuma 3740/53880 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8108, kura kopējā platība ir 2193 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 5400 EUR (pieci tūkstoši četri simti euro).

Izsoles solis 378 EUR (trīs simti septiņdesmit astoņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 540 EUR (pieci simti četrdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 18.jūlijā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 18.07.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.07.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE