Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7803, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 20,9 m2; kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6512 001; kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6512 002, 1300 021 6512 003 un 1300 021 6512 004; kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6512, kura kopējā platība ir 2281 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro).

Izsoles solis 350 EUR (trīs simti piecdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 350 EUR (trīs simti piecdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 18.jūlijā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 18.07.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.07.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta