Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0701, ar kopējo platību 6451 m2 (uz zemesgabala atrodas mežaudze 4600 m2 platībā).

Otrās izsoles sākumcena -  1 415 135 EUR (viens miljons četri simti piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro).

Izsoles solis – 70 757 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 141513,50 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķins par nekustamā īpašuma pirkumu veicams ar tūlītēju samaksu - viena mēneša laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2018.gada 21.augustā plkst.15:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2018.gada 17.augusta plkst. 16:00.

Gadījumā, ja zemesgabals otrā izsolē netiek atsavināts, nosacītā cena netiek pazemināta un zemesgabala trešā izsole netiek organizēta.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 21.08.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 07.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 17.08.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta