Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot otrā rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7817, ar kopējo platību 28,9 m2 un kopīpašuma 2890/12380 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8510 001; kopīpašuma 2890/12380 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 8510 002 un 1300 014 8510 003; kopīpašuma 2890/12380 domājamām daļām no zemesgabala.

Otrās izsoles sākumcena 9840 EUR.

Izsoles solis 689 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas, tas ir 984 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 5.oktobrim plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 9.oktobris plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 09.10.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 31.08.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 05.10.2018 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL586