Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7829, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 48,6 m2, kopīpašuma 4860/31250 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm – pagraba un šķūņa (kadastra apzīmējumi 1300 021 7419 003, 1300 021 7419 004), kā arī kopīpašuma 4860/31250 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7419, kura kopējā platība ir 3510 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 10178 EUR.

Izsoles solis 713 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 1017,80 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 2.novembrim plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 6.novembrī plkst.16:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 06.11.2018 16:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 02.11.2018
Statuss
Bez rezultāta