Nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsole
 1. Iznomājamā objekta nosaukums

Nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805, sastāvā esošas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001, telpa Nr.23, Nr.24, Nr.28, Nr.29, Nr.30, Nr.41 un zemesgabala daļa (turpmāk – Iznomājamais objekts).

2.Iznomāšanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.

 1. Iznomājamā objekta tiesību izsoles veids

Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – 6 EUR (seši euro).

Ar mutiskās izsoles nolikumu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā 465.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv/Izsoles.

 1. Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcena

  1.  Ēkas (kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001) daļai 87,60 m2 platībā – 51,13 EUR mēnesī;

  2.  Zemesgabala daļai 370,11 m2 platībā  – 2,33 EUR mēnesī.

Īpašuma nosacītās nomas maksas sākumcena, noapaļojot uz augšu līdz veselam skaitlim euro - 54,00 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Iznomājamā objekta (šīs publikācijas 4.1. līdz 4.2.punktā noteikto ēkas daļas un zemesgabala daļas) ikmēneša kopējā nosacītā nomas maksas sākumcena ir 54,00 EUR mēnesī (kas veido 95,64% no telpu nomas maksas un 4,36% no zemes nomas maksas), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

 1. Maksimālais iznomāšanas termiņš - Pieci gadi.

 2. Informācija par Iznomājamu objektu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tukuma iela 30, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 026 4805 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 30.oktobra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080164.

 1. Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles pretendentu pieteikšanās

7.1. Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms pretendentu atlases dienas, t.i. līdz 2018.gada 13.novembra plkst.17.00,  iesniedz  šādus dokumentus:

7.1.1.Juridiskai personai:

7.1.1.1.Jūrmalas pilsētas domei adresēts izsoles pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Iznomājamo objektu saskaņā ar Izsoles nolikumu, obligāti norādot nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

7.1.1.2.reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

7.1.1.3.nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

7.1.1.4.pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokumenta kopija, uzrādot klātienē oriģinālu;

7.1.1.5.nomas laikā plānotās darbības Iznomājamā objektā.

7.1.2.Fiziskai personai:

7.1.2.1.Jūrmalas pilsētas domei adresēts izsoles pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Iznomājamo objektu saskaņā ar Izsoles nolikumu, obligāti norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

7.1.2.2.reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

7.1.2.3.nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

7.1.2.4.pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokumenta kopija, uzrādot klātienē oriģinālu;

7.1.2.5.nomas laikā plānotās darbības Iznomājamā objektā.

7.2. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu, datumu un pretendenta zīmoga nospiedumu (juridiskām personām) apliecina pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi.

 1. Iznomājamā objekta nomas tiesību pretendentu atlases un izsoles laiks un vieta

Nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805, sastāvā esošas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001, telpu Nr.23, Nr.24, Nr.28, Nr.29, Nr.30, Nr.41 un zemesgabala daļas nomas tiesību izsole notiks 2018.gada 20.novembrī, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā zālē, plkst.11.00.

 1. Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā 465.kabinetā un šeit

 1. Iznomājamā objekta apskate (laiks)

Iznomājamo objektu var apskatīt darba dienās no plkst.10.00 – 15.00, iepriekš sazinoties ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, tālrunis 67093915, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 20.11.2018 11:00
Kontaktpersona Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese ilze.demme@jurmala.lv
Publicēts 29.10.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 13.11.2018
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE