Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5371, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 38,7 m2 – viena dzīvokļa māja ar kadastra apzīmējumu 13000260908002 un ar to saistītā kopīpašuma 3870/10830 domājamā daļā no zemes ar kadastra apzīmējumu 13000260908, kura kopējā platība ir 1535 m2.

Otrās izsoles sākumcena 7680 EUR.

Izsoles solis 538 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 768 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 11.decembrī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 7.decembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.12.2018 16:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 29.10.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 07.12.2018
Statuss
Bez rezultāta