Nekustamais īpašums Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 5703, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000265703003 ar kopējo platību 31,6 m2 un kopīpašuma 11/100 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 026 5703, kura kopējā platība ir 1328 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 2036 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit seši euro).

Izsoles solis 204 EUR (divi simti četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR (septiņdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 203,60 EUR (divi simti trīs euro un 60 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 6.martā plkst.15:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 1.martam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit. 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 06.03.2019 15:00
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.02.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 01.03.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL151

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE