Dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1056, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 31,7 m2, kopīpašuma 3170/380640  domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603 001, kopīpašuma 3170/380640 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603, kura kopējā platība ir 1878 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 16800 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles solis 1176 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit seši euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1680 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 6.martā plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 1.martam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 06.03.2019 16:00
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.02.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 01.03.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE