Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4227, kas sastāv no dzīvokļa Nr.67 ar kopējo platību 32,56 m2, kopīpašuma 3256/387026 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1807 001, kopīpašuma 3256/387026 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1807, kura kopējā platība ir 4098 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 16500 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro).

Izsoles solis 1155 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit pieci euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1650 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 13.martā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 8.martam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 13.03.2019 15:30
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.02.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.03.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL152