Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3434, kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar kopējo platību 26,06 m2, kopīpašuma 2606/259218 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1212 001, kopīpašuma 2606/259218 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1212, kura kopējā platība ir 1530 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 13000 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro).

Izsoles solis 910 EUR (deviņi simti desmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 13.martā plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 8.martam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 13.03.2019 16:00
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.02.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.03.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL196