Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7785, kas sastāv no dzīvokļa Nr.69 ar kopējo platību 25,83 m2, kopīpašuma 2583/390846 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1207 001, kopīpašuma 2583/390846 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1207, kura kopējā platība ir 2934 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 11400 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti euro).

Izsoles solis 798 EUR (septiņi simti deviņdesmit astoņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1140 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 20.martā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 15.martam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 20.03.2019 15:00
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.02.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 15.03.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL199