Dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0572, kas sastāv no dzīvokļa Nr.71 ar kopējo platību 36,7 m2, kopīpašuma 3670/322060  domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109 001, kopīpašuma 3670/322060 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109, kura kopējā platība ir 4996 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 15600 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti euro).

Izsoles solis 1092 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit divi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1560 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 20.martā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 15.martam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 20.03.2019 15:30
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.02.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 15.03.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL198

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE