Dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0714, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 36,3 m2 un kopīpašuma 3630/304260 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6405 001.

Pirmās izsoles sākumcena 15700 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro).

Izsoles solis 1099 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1570 EUR  (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro),  jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 5.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 10.04.2019 15:00
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 04.03.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 05.04.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL212

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE