Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0817, kas sastāv no dzīvokļa Nr.13 ar kopējo platību 29,01 m2 un kopīpašuma 2901/280288 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0815 009.

Pirmās izsoles sākumcena 13800 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles solis 966 EUR (deviņi simti sešdesmit seši euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1380 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit euro),  jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 5.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 10.04.2019 15:30
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 04.03.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 05.04.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL213