Dzīvokļa īpašums Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7530, kas sastāv no dzīvokļa Nr.16 ar kopējo platību 16,9 m2 un kopīpašuma 1682/71524 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7006 001.

Pirmās izsoles sākumcena 7200 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro).

Izsoles solis 504 EUR (pieci simti četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 720 EUR  (septiņi simti divdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 17.aprīlī plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 17.04.2019 15:00
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 04.03.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.04.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE