Dzīvokļa īpašums Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 9759, kas sastāv no dzīvokļa Nr.41 ar kopējo platību 47,87 m2, kopīpašuma 4787/390273 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1208 001 un kopīpašuma 4787/390273 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1208, kura kopējā platība ir 8636 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 20200 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti euro).

Izsoles solis 1414 EUR (viens tūkstotis četri simti četrpadsmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 2020 EUR  (divi tūkstoši divdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 17.aprīlī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 17.04.2019 15:30
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 04.03.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.04.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL250

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE