Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0904, kas sastāv no dzīvokļa Nr.31 ar kopējo platību 70,35 m2, kopīpašuma 7035/274465 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1213 001 un kopīpašuma 7035/274465 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1213, kura kopējā platība ir 1651 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 29100 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts euro).

Izsoles solis 2037 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit septiņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 2910 EUR  (divi tūkstoši deviņi simti desmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 17.aprīlī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 17.04.2019 16:00
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 04.03.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.04.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL251