Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5371, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4, ar kopējo platību 38,7 m2, - viena dzīvokļa māja ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 026 0908 002 un kopīpašuma 3870/10830 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0908, kura kopējā platība 1535 m2.

Trešās izsoles sākumcena 5760 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).

zsoles solis 404 EUR (četri simti četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 576 EUR  (pieci simti septiņdesmit seši euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 2.maijā plkst.16.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 26.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 02.05.2019 16:30
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 04.03.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 26.04.2019
Statuss
Bez rezultāta