Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 1499, kas sastāv no dzīvokļa Nr.122 ar kopējo platību 33,5 m2, kopīpašuma 3350/704656 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1331 001 un kopīpašuma 3350/704656 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1331, kura kopējā platība ir 4084 m2.

Izsoles sākumcena - 18 000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro).

Izsoles solis - 1260 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR(viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 4.septembrī plkst.16.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 30.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 04.09.2019 16:30
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.08.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.08.2019
Statuss
Bez rezultāta