Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.21 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 2560, kas sastāv no dzīvokļa Nr.21 ar kopējo platību 32 m2, kopīpašuma 3200/394700 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3302 001 un kopīpašuma 3200/394700 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3302, kura kopējā platība ir 2223 m2.

Izsoles sākumcena - 16 000 EUR (sešpadsmit tūkstoši euro).

Izsoles solis - 1120 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 4.septembrī plkst.16.45 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 30.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 04.09.2019 16:45
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.08.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.08.2019
Statuss
Bez rezultāta