Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7822, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 24,7 m2, kopīpašuma 2475/19569 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 7309 002, 1300 007 7309 003 un kopīpašuma 2475/19569 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7309, kura kopējā platība ir 851 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 12204 EUR (divpadsmit tūkstoši  divi simti četri euro).

Izsoles solis - 855 EUR (astoņi simti piecdesmit pieci euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1220,40 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro un 40 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 4.oktobrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 08.10.2019 16:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 09.09.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 04.10.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL630