Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 2005, kas sastāv no dzīvokļa Nr.56 ar kopējo platību 41,3 m2, kopīpašuma 3820/291960 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7102 001 un kopīpašuma 3820/291960 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7102, kura kopējā platība ir 2607 m2.

Trešās izsoles sākumcena - 9360 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro).

Izsoles solis - 656 EUR (seši simti piecdesmit seši euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 936 EUR (deviņi simti trīsdesmit seši euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst.16.45 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 4.oktobrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 08.10.2019 16:45
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 09.09.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 04.10.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL588