Dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā pirmā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0570, kas sastāv no dzīvokļa Nr.69 ar kopējo platību 38,6 m2, kopīpašuma 3860/322060 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109 001 un kopīpašuma 3860/322060 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109, kura kopējā platība ir 4996 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 17300 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti euro).

Izsoles solis - 1211 EUR (viens tūkstotis divi simti vienpadsmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1730 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 4.oktobrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 09.10.2019 16:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 09.09.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 04.10.2019
Statuss
Bez rezultāta
Izsoles rezultāts

DL50

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE