Dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā pirmā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0699, kas sastāv no dzīvokļa Nr.120 ar kopējo platību 54,5 m2, kopīpašuma 5290/1226930 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1104 001 un kopīpašuma 5290/1226930 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1104, kura kopējā platība ir 13475 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 28300 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti euro).

Izsoles solis - 1981 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit viens euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2830 EUR (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst.16.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 4.oktobrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 09.10.2019 16:15
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 09.09.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 04.10.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE