Dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā pirmā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6855, kas sastāv no dzīvokļa Nr.43 ar kopējo platību 70,2 m2, kopīpašuma 6668/396867 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1818 001 un kopīpašuma 6668/396867 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1818, kura kopējā platība ir 3664 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 31200 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti euro).

Izsoles solis - 2184 EUR (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 3120 EUR (trīs tūkstoši simtu divdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 10.oktobrī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 4.oktobrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 10.10.2019 16:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 09.09.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 04.10.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL586

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE