Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6140, kas sastāv no dzīvokļa Nr.58 ar kopējo platību 63,14 m2, kopīpašuma 6314/705909 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3109 001 un kopīpašuma 6314/705909 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3109, kura kopējā platība ir 5683 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 28000 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši euro).

Izsoles solis - 1960 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 10.oktobrī plkst.16.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 4.oktobrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 10.10.2019 16:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 09.09.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 04.10.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL589