Nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts nekustamais īpašums Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 38/100 domājamās daļas no zemes gabala Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1422, kura kopējā platība ir 1464 m2, un ēku (būvju) īpašums Slokas ielā 20, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 1402, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 1300 010 1422 002, ar kopējo platību 174,1 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 113 469 EUR (viens simts trīspadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro).

Izsoles solis – 5 674 EUR (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 11 346,90 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro un deviņdesmit centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2019.gada 29.oktobrī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 18.oktobrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 29.10.2019 16:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 10.09.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 18.10.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL631

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE